Λ. Μεσογείων 325 152 31 Χολαργός

Staurakakis

Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

Για το Δημόσιο :

 1. Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 2. Κατάσταση εις διπλούν στην οποία να αναγράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή.
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 4. Για τους πολιτικούς συνταξιούχους πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Συντάξεων, για το ποσότης σύνταξης που έπαιρνε ο αποθανών κατά το χρόνο του θανάτου του.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται:

 • Αίτηση για το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Υπηρεσία Συντάξεων – Διεύθυνση Πολιτικών Συντάξεων
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Για εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους, βεβαίωση της αρμοδίας για την εκκαθάριση των αποδοχών υπηρεσίας του υπαλλήλου, περί του ύψους των αποδοχών αυτού κατά το χρόνο του θανάτου του.
 • Για έξοδα κηδείας μελών οικογένεια πολιτικών υπαλλήλων εν ενεργεία απαιτούνται τα υπ’αριθμόν 1, 2, 3, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά και επί πλέον βεβαίωση της προϊστάμενης αρχής του υπαλλήλου περί του ότι αυτός είναι πολιτικός εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, καθώς και περί του συνόλου των αποδοχών τις οποίες λαμβάνει κατά το μήνα του θανάτου του μέλους οικεγενείας του
 1. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 2. Βεβαίωση εργολάβου κηδειών θεωρημένη από την Αστυνομία με το γνήσιο της υπογραφής του εργολάβου, για το πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ταμείο ή οργανισμό).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Αποτέφρωση – Καύση

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια για καύση σορού (αποτέφρωση) απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Δήλωση του νεκρού ή των οικείων του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έως 4ου βαθμού ότι αυτή ήταν η επιθυμία του ενώ βρισκόνταν εν ζωή
 3. Πιστοποιητικό θανάτου
 4. Ταυτότητα